ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακό−
λουθη έννοια:
α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους
άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το
οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμο−
ποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυ−
χής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο
μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική
πρόωση και, αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον
τα κριτήρια τα οποία ορίζονται με την απόφαση της
παραγράφου 2.
γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο ανα−
ψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόω−
σης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.
δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο ανα−
ψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα
(49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλ−
ληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες,
για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση
ολικής ναύλωσης.
ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής
το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.
στ. Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους
έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.
ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το
μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό
τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο
ταξίδι, όπως ορίζεται στο άρθρο 12.
η. Παραδοσιακό πλοίο: είναι το πλοίο υπό ελληνική
σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρω−
τότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που
έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του
από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για
την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα
κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2.
θ. Πλοίαρχος: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανα−
τεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του
πλοίου αναψυχής.
ι. Κυβερνήτης: ο κυβερνήτης είναι το πρόσωπο το
οποίο έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τον
πλοίαρχο.
αα. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να
εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: είναι το
πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή τον
εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα
και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγ−
γελματικού πλοίου αναψυχής.
ββ. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία εφοδιάζονται με
ναυτολόγιο ή κατάσταση: είναι το πρόσωπο στο οποίο
συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές του πλοι−
άρχου, αλλά κατέχει διαφορετικό αποδεικτικό ναυτικής
ικανότητας.
ια. Επιβάτης: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε
πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελμα−
τικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του
κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας
κάτω του ενός έτους.
ιβ. Επιβαίνοντες: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλή−
ρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός
έτους, καθώς και τυχόν βοηθητικό προσωπικό, που επι−
βαίνουν σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό πλοίο αναψυχής
ή σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.
ιγ. Χώροι ενδιαίτησης: είναι οι κλειστοί χώροι διαμο−
νής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία πρέπει
να πληροί το ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής όταν είναι
επαγγελματικό, όπως είναι αυτά που αφορούν στην
κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία
και στον κινητήρα ως βοηθητικό μέσο πρόωσης.
1527
1528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και
λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελ−
ματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 2
Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών
1. Εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσό−
δων του Υπουργείου Οικονομικών «Μητρώο τουριστικών
πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση
του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις
αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπη−
ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το Μητρώο αυτό
διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφο−
ριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς, και
ελεγκτικούς σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Εσόδων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
υποχρεούνται στη διαβίβαση των πληροφοριών που
τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή σε αυτές, σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την
καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό για:
αα) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής
υπό ελληνική σημαία,
ββ) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας
κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μετα−
ξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3,
γγ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
δδ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα
οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πα−
ραμονής και Πλόων (ΤΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄ 256).
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων μπορεί να καθορίζονται διαδικασίες διασύνδεσης
των πληροφοριακών εφαρμογών της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου
και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες διαβίβα−
σης των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
ανωτέρω Υπουργείων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
ανάπτυξη και εφαρμογή του Μητρώου.
2. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 καταχωρίζονται
τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος
(ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η
άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας
εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας
και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου
ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο
εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος
του εγγράφου εθνικότητας, η κατηγορία, τα στοιχεία
ναυπήγησης, το ολικό μήκος, το πλάτος, η ιπποδύναμη,
η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της,
τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού
μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτή−
τη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα
στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας, του πλοίου ή
του μικρού σκάφους, οι κόροι ολικής χωρητικότητας
(gross registered tonnage − grt) ή η ολική χωρητικότητα
(gross tonnage − gt) και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.
3. Η πρόσβαση των Αρχών και υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε επιμέρους στοιχεία του
Μητρώου της παραγράφου 1 που εμπίπτουν στο πεδίο
των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά
μέσω των ψηφιακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου
Οικονομικών, η οποία λειτουργεί ως κόμβος διασύνδε−
σης και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και Αρχών
του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας και
Αυτοματοποιημένης Πρόσβασης στον οποίο ειδικότερα
ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας
μεταξύ των Αρχών και υπηρεσιών των δύο Υπουργείων
στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων τους, ο
τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων
που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβα−
σή τους, οι μορφότυποι παροχής των πληροφοριών και
στοιχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφα−
ση μπορεί να καθορίζονται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες
στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, το είδος και η
έκταση του δικαιώματος, καθώς και κάθε σχετικό θέμα
για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.
4. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 εγγράφονται υπο−
χρεωτικά με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή
ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1 πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη. Εάν
δεν υφίσταται εγγραφή στο Μητρώο μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 15,
δεν χορηγείται καμία φορολογική ή άλλη απαλλαγή,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής
και τελωνειακής νομοθεσίας.
5. α. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του Μη−
τρώου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου, καταχωρίζεται σε αυτό από τις αρμόδιες για
τη μεταβολή υπηρεσίες του.
β. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή
ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη μπορεί να χορηγείται
βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου για την ενημέρωση σχετικά με
τις μεταβολές των στοιχείων αρμοδιότητάς του.
γ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή
ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη μπορεί να χορηγείται
βεβαίωση από τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση
με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία κατα−
χώρισης και μεταβολής των στοιχείων της παραγράφου
2 που συγκροτούν το Μητρώο, οι διαδικασίες και οι
λόγοι μεταβολής ή διαγραφής από το Μητρώο, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1529
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
1. Για την εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής ανεξαρτή−
τως σημαίας, απαιτείται: α) βεβαίωση της αρμόδιας υπη−
ρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β) καταχώριση
των στοιχείων του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2.
2. α. Για την εκμετάλλευση του πλοίου αναψυχής συ−
νάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. Μερική ναύλωση
απαγορεύεται.
β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από οκτώ (8) ώρες. Ως τόπος και χρόνος
έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται,
αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επα−
ναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται
στο ναυλοσύμφωνο.
γ. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και δύο (2) συμβά−
σεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.
Οι συμβάσεις ναύλωσης οι οποίες εκτελούνται, από το
ίδιο πλοίο, μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο θεωρούνται
ως μία (1) ημέρα ναύλωσης.
3. α. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο
τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του
πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια,
επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής: α) υπό ση−
μαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., καθώς και β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35)
μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγα−
λύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν
μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.
β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τό−
πος παράδοσης ή / και ο τόπος επαναπαράδοσης του
πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην αλλοδαπή, δεν υπό−
κειται στους περιορισμούς της περίπτωσης α΄.
γ. Για τα σκάφη της περίπτωσης α΄, τα οποία φέρουν
σημαία άλλη πλην της ελληνικής, απαιτείται να φέρουν
εν ισχύ τα πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται για
την κατηγορία τους.
4. Χρήση πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά προσώ−
πων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
5. α. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για
τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα
υπό τον εφοπλισμό τους πλοία αναψυχής.
β. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης, οι ναυλομεσί−
τες, οι ναυτικοί πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία. Η
άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα
αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοι−
οκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται
συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρό−
ντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, Τουρισμού, και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε αναγκαία λεπτο−
μέρεια.
Άρθρο 4
Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης
1. α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να
συμπληρώνουν ανά τριετία, από την ημερομηνία κατα−
χώρισής τους στο Μητρώο, ελάχιστο αριθμό ημερών
ναύλωσης, ο οποίος ορίζεται σε:
αα) εκατόν πέντε (105) ημέρες όταν εκναυλώνονται
χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα,
ββ) εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν εκναυλώνονται
με πλοίαρχο και πλήρωμα,
γγ) είκοσι πέντε (25) ημέρες όταν πρόκειται για χα−
ρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, ανεξάρτητα αν εκναυ−
λώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.
β. Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης
μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία
πέντε (5) ετών κατά πέντε τοις εκατό (5%), δέκα (10)
ετών κατά δέκα τοις εκατό (10%), δεκαπέντε (15) ετών
κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και για όσα έχουν
συμπληρώσει τα είκοσι (20) έτη κατά είκοσι τοις εκα−
τό (20%). Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός
αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη
ακέραιη μονάδα, ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγα−
λύτερη ακέραιη μονάδα.
2. α. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού
ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που
πραγματοποιούνται εντός και εκτός της Ελληνικής Επι−
κράτειας, όπως αυτές προκύπτουν από τα αντίστοιχα
ναυλοσύμφωνα που έχουν υποβληθεί από τον εκναυ−
λωτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου
αριθμού, ημέρες ναύλωσης, είναι δυνατό να συμπληρώ−
νονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως
προηγούμενης τριετίας.
γ. Οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο
αναψυχής δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης και ιδιοχρη−
σιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, κατά
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9, δεν προσμε−
τρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού
ημερών ναύλωσης.
3. Αν μεταβληθεί η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο
νέος πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δι−
καιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοι−
οκτήτη ή εφοπλιστή, που απορρέουν από τις διατάξεις
του παρόντος νόμου και αφορούν στη συμπλήρωση του
ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καθώς και στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου,
έναντι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης,
εφόσον αφορούν το πλοίο.
4. α. Ο έλεγχος των ημερών ναύλωσης διενεργείται,
βάσει των ναυλοσυμφώνων, ανά τριετία, από την αρμό−
δια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
η οποία καταχωρίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού
στο Μητρώο του άρθρου 2.
β. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός
ημερών ναύλωσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής μπο−
ρεί, πριν από τη λήξη της τριετίας, να υποβάλει στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι−
γαίου αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση παράτασης
ενός (1) έτους προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλεί−
πουσες ημέρες ναύλωσης, εφόσον η αδυναμία οφείλεται
σε ανωτέρα βία, εξαιρουμένης της κατάσχεσης, ή σε
μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν
έγκαιρα και εγγράφως γνωστοποιηθεί από τον ενδι−
1530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
αφερόμενο στην οικεία Λιμενική Αρχή και οι οποίες
αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας
Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή εξουσιοδοτημένου
οργανισμού (νηογνώμονα).
γ. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του ελάχιστου αριθμού ημε−
ρών ναύλωσης δύναται, μετά από αίτηση του πλοιο−
κτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία υποβάλλεται πριν από
τη λήξη της τριετίας προς την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, να χορηγηθεί πα−
ράταση για τη συμπλήρωση των ελλειπουσών ημερών
μέσα στην αμέσως επόμενη τριετία. Εφαρμογή της πα−
ρούσας διάταξης δεν μπορεί να γίνει δεύτερη φορά για
το ίδιο πλοίο, αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μία
τριετία, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
5 και 6, στην οποία έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος
αριθμός ημερών ναύλωσης.
δ. Η χορηγηθείσα, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις
β΄ και γ΄ παράταση, καταχωρίζεται από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο
Μητρώο του άρθρου 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία
διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα−
ρούσας παραγράφου.
5. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ελλη−
νική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. για τα οποία
έχει καταβληθεί ο αναλογών Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή
ή την απόκτηση, χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί,
δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού
ημερών ναύλωσης.
Άρθρο 5
Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
1. α. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού
πλοίου αναψυχής δύναται να το παροπλίζει, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, για χρονικό διάστημα, το
οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) έτους
ούτε μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.
β. Για τον παροπλισμό υποβάλλεται έγγραφη δήλωση
του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία συνοδεύεται
από κατάθεση των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου,
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου.
γ. Ως ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού νοείται η
ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων και
καταχωρίζεται στο Μητρώο του άρθρου 2 από την αρ−
μόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Ο υπολογισμός του χρόνου για τη συμπλήρωση
του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης αναστέλλε−
ται από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών
εγγράφων έως την άρση του παροπλισμού. Ο χρόνος
για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών
ναύλωσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
άρσης του παροπλισμού και είναι ίσος με το χρονικό
διάστημα που υπολειπόταν κατά το χρόνο παροπλισμού
του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
3. α. Ο παροπλισμός αίρεται, εκούσια, μετά από αίτηση
του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία υποβάλλε−
ται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, πριν από την πάροδο της προθεσμίας των
τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυ−
τιλιακών εγγράφων, ως εξής:
αα) Για το σκοπό της επανέναρξης της επαγγελμα−
τικής εκμετάλλευσης του πλοίου, μετά από την παρέ−
λευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία
κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων.
ββ) Λόγω μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλι−
σμού ή παύσης της επαγγελματικής εκμετάλλευσης του
πλοίου, χωρίς να απαιτείται να έχει παρέλθει ένα (1)
έτος από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών
εγγράφων.
γγ) Πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την
ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων,
εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτω−
σης ββ΄ ανωτέρω, θεωρείται ότι το πλοίο ουδέποτε
είχε παροπλισθεί και δεν εφαρμόζεται η διάταξη της
παραγράφου 2.
β. Ο παροπλισμός αίρεται αυτοδίκαια μετά από την
παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατά−
θεσης των ναυτιλιακών εγγράφων και επιβάλλονται
οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που
αφορούν στο ίδιο το πλοίο και τον εφοδιασμό του με
καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά. Για το σκοπό αυ−
τόν εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή
πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην οποία προσ−
διορίζεται η ημερομηνία από την οποία οφείλονται ο
ΦΠΑ, οι δασμοί και οι φόροι του προηγούμενου εδαφίου
και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης. Για τον προσ−
διορισμό της ημερομηνίας εφαρμόζεται η απόφαση της
παρ. 9 του άρθρου 14.
γ. Η ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρ−
σης του παροπλισμού καταχωρίζεται στο Μητρώο του
άρθρου 2 από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Άρθρο 6
Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
1. Αν κατασχεθεί το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η, εκ του γε−
γονότος αυτού, απαγόρευση απόπλου, αναστέλλεται
ο χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού
ημερών ναύλωσης.
2. Μετά από την άρση της κατάσχεσης, ο ελάχιστος
αριθμός ημερών ναύλωσης πρέπει να συμπληρωθεί
εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το υπολειπόμενο
κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης.
3. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή
νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου γνω−
στοποιούνται εγγράφως, εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών, οι ημερομηνίες επιβολής και άρσης της κατά−
σχεσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η ημε−
ρομηνία επιβολής και η ημερομηνία της άρσης της κατά−
σχεσης καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθρου 2 από
την υπηρεσία στην οποία γνωστοποιήθηκαν, στην οποία
κατατίθενται και ευκρινή αντίγραφα του πρωτοτύπου
σχετικά με την κατάσχεση επίσημων εγγράφων. Για την
έναρξη της επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου
συνυποβάλλονται ευκρινή αντίγραφα του πρωτοτύπου
εθνικότητας και του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1531
Άρθρο 7
Ναυλοσύμφωνο
1. Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής,
εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδια−
σμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων
και με καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυ−
λοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως
αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις
υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δι−
αδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170).
2. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζεται υπόδειγμα του
ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι
βασικοί όροι αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν
οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, που δεν αντιβαίνει
στην ισχύουσα νομοθεσία.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋ−
ποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις
αρμόδιες Αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 8
Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
1. α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκο−
σι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται
χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα.
β. Τα πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέ−
πεται να ναυτολογούν πλήρωμα το οποίο υποχρεωτικά
ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται, έναντι
του Ν.Α.Τ. ή των Λιμενικών Αρχών, να τηρούν οποιαδή−
ποτε οργανική σύνθεση.
2. α. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβά−
νονται στα πλοία αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και
24 μέτρων ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο στο
Ν.Α.Τ.. Οι μη απογεγραμμένοι ναυτικοί εξακολουθούν να
ασφαλίζονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16
του ν. 3232/2004 (Α΄ 80) και υποχρεούνται στην έκδοση
του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμε−
λητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται τα προσόντα του
κυβερνήτη, ο τρόπος πιστοποίησής τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. α. Η οργανική σύνθεση πληρώματος των πλοίων
αναψυχής για τα οποία υφίσταται, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση τήρησης οργανικής
σύνθεσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου, αφού ληφθούν υπόψη τα ειδικά
χαρακτηριστικά τους.
β. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία δεν φέρουν την
ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της πε−
ρίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν
ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα σχετικά
με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της
ελληνικής νομοθεσίας μόνο ως προς τον αριθμό και
την ειδικότητα.
γ. Εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία ή διαχείρισή
τους πλοίο αναψυχής του παρόντος νόμου, δύνανται
να μεταθέτουν άτομα της οργανικής σύνθεσης ή βοη−
θητικού προσωπικού σε άλλο πλοίο αναψυχής υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
αα. να υπάρχει κοινή διαχειρίστρια εταιρεία του Κώ−
δικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code),
ββ. να υπάρχει σχετική γραπτή σύμβαση διαχείρισης
μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών των δύο πλοίων.
Άρθρο 9
Ειδικές ρυθμίσεις
1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τα οποία έχουν
υποστεί βλάβη, επιτρέπεται να αποπλεύσουν με άδεια
του προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής στην
οποία αναγράφεται και το είδος της βλάβης, προ−
κειμένου να μεταβούν σε άλλο λιμένα για επισκευή,
ύστερα από έκτακτη επιθεώρηση που διενεργείται από
τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό (νηογνώμονα) που τα
παρακολουθεί ή από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών
Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο
αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση
ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από
τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό
την αναψυχή, εφόσον αυτό δηλωθεί και καταχωριστεί
στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος. Σε περιπτώ−
σεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου
αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν
χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανά−
λωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των
καυσίμων, των λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα
οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.
3. α. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία εκναυλώνονται
χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα,
δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση
κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της ημεδαπής.
β. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκναυλώνονται
με πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η λήψη άδειας
απόπλου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την
έναρξη της ναύλωσης, εφόσον αυτή αρχίζει από ελλη−
νικό λιμάνι. Δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από
τα υπόλοιπα λιμάνια ούτε η δήλωση κατάπλου. Η λήψη
άδειας απόπλου πραγματοποιείται από τον πλοίαρχο
ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα
του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο.
γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν ισχύ−
ουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών, όπως
ενδεικτικά ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες
ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς
συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών
ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι πλοίαρχοι
ή οι κυβερνήτες όλων των πλοίων αναψυχής υποχρε−
ούνται να αναφέρουν στη Λιμενική Αρχή του πρώτου
λιμένα κατάπλου κάθε τέτοιο συμβάν και να θεωρήσουν
τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.
δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν απαλ−
λάσσουν: α) τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη από την
υποχρέωση τήρησης των ναυτιλιακών εγγράφων και
επίδειξής τους στο πλαίσιο των ελέγχων της Λιμενικής
Αρχής, καθώς επίσης και συμμόρφωσής τους με τις
ισχύουσες διατάξεις ελέγχου προσώπων κατά τη διέ−
λευση των συνόρων της χώρας και β) το πλοίο από την
καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων.
1532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
4. Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την
ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου, για ναυλώ−
σεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, ανεξάρτητα αν
το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο
και πλήρωμα, απαιτείται θεώρηση του ναυλοσυμφώνου
από τη Λιμενική Αρχή. Η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου
διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή εβδο−
μήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή
επίσημη αργία πριν από την έναρξη της ναύλωσης, από
τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή
τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Αν η ναύλωση
αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται
στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το
πλοίο.
5. Επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό σημαία ελληνική ή
άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. με μεταφορική ικανό−
τητα μέχρι και ενενήντα εννέα (99) επιβατών, μπορούν
να δραστηριοποιούνται με σύμβαση ολικής ναύλωσης
και να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου,
μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προς
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου η οποία καταχωρίζει το πλοίο στο Μητρώο
του άρθρου 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 10
Γενικές διατάξεις
1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία
ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. εφοδιά−
ζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.),
το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή,
ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική
Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α.
είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια
θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.
β. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προ−
σκομίζεται αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμο−
νής και Πλόων του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄ 256).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του
ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησης
και ανανέωσής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά,
τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η διαδικασία
αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το κα−
ταβαλόμενο τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9, οι κυβερνήτες ιδιω−
τικών πλοίων αναψυχής, υπό σημαία ελληνική ή άλλου
κράτους – μέλους της Ε.Ε., απαλλάσσονται από την υπο−
χρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική
Αρχή ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου.
3. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολό−
γιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του
Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) με τον οποίο
ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου,
το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου
να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη
χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές
διατάξεις. Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit
Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πλη−
ρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.
4. α. Επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλω−
σης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μη−
χανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο
Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας
(Π.Α.) ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό
αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για
την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.δ του άρθρου 1,
των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 9, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθ−
μού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης
ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο,
έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται
με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1.
β. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία εκτελούν
σύμβαση ναύλωσης, δεν παρέχονται απαλλαγές από τον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α., τους δασμούς ή
επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπο−
νται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά
πλοία αναψυχής.
Άρθρο 11
Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
1. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υπόκεινται σε υπο−
χρέωση για οργανική σύνθεση πληρώματος. Η πρόσληψη
ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ., δεν γεννά υποχρέ−
ωση συμπλήρωσης οργανικής σύνθεσης ή ασφάλισης
στο Ν.Α.Τ. άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέντος.
2. Στην περίπτωση εκναύλωσης του ιδιωτικού πλοίου
αναψυχής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
Άρθρο 12
Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης
των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
1. Για την εκμετάλλευση του επαγγελματικού τουρι−
στικού ημερόπλοιου, απαιτείται: α) βεβαίωση της αρ−
μόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β)
καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα
δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο υποβάλ−
λονται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον ιδι−
οκτήτη του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου
ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι−
γαίου ή σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, η οποία τα
διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. α. Το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, υπό την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, διενεργείται μέσα σε
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από επαγ−
γελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σημαίας ελληνικής
ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., μεταξύ
λιμένων, ακτών και όρμων της Ελληνικής Επικράτειας, με
δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή, υπό την
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1533
προϋπόθεση της επιστροφής του πλοίου και των επι−
βατών στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν. Η επιβίβαση
και η αποβίβαση των επιβατών μπορεί να πραγματο−
ποιείται και από πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο
σε λιμένα ή όρμο.
β. Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι
η αναψυχή των επιβατών με τη διενέργεια θαλάσσιας
εκδρομής ή θαλασσίου λουτρού ή με την περιήγηση
μέσω προκαθορισμένου προγράμματος που έχει εκ
των προτέρων δημοσιοποιηθεί, το οποίο περιλαμβάνει
τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες
ή όρμους ή ακτές.
γ. Για το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκδίδεται ατομικό
εισιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο, συνοδευόμενο από ονομα−
στική κατάσταση επιβατών, όπως ορίζεται από το π.δ.
23/ 1999 (Α΄ 17), όπως ισχύει. Το εισιτήριο είναι ενιαίο
για το σύνολο του πλου από την επιβίβαση μέχρι και
την τελική αποβίβαση των επιβατών.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
μπορεί να ρυθμίζεται η έκδοση εισιτηρίων με ηλεκτρο−
νικό τρόπο.
δ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης ή νό−
μιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα
της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ημερήσι−
ου θαλάσσιου ταξιδιού, με την οποία γνωστοποιεί την
περιοχή στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το
επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, σύμφωνα με το
ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το
Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλε−
σης Πλόων. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε
τροποποίηση.
3. α. Όταν το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκκινεί από
λιμένα και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ενδιάμεσο
ελληνικό λιμένα, ο επιβάτης υποχρεούται να ακολουθεί
το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο σε όλο το
ταξίδι, μπορεί όμως, να αποβιβάζεται από αυτό και να
παραμένει στην ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η πα−
ραμονή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου
σε κάθε λιμένα ή ακτή ή όρμο.
β. Απαγορεύεται η παραλαβή και η οριστική αποβί−
βαση επιβατών στους ενδιάμεσους λιμένες, εκτός αν
επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων
συμβάντων.
γ. Κατ’ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και
ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρε−
τήσεων και συνθηκών, για το σκοπό της εξυπηρέτησης
της τουριστικής κίνησης, επιτρέπεται με έγκριση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από αίτηση του
πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημέ−
νου από αυτούς προσώπου:
αα) Η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους ελληνι−
κούς λιμένες, εφόσον η τελική αποβίβασή τους γίνεται
στον ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν.
ββ) Η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς
λιμένες και η επιστροφή τους στο σημείο επιβίβασής
τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία, υπό την
προϋπόθεση ότι το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου
τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο).
γγ) Η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαμβάνει συν−
δυασμό επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και
άλλων μέσων μεταφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)
ο συνδυασμός του επαγγελματικού τουριστικού ημερό−
πλοιου και των άλλων μέσων μεταφοράς συμπεριλαμβά−
νονται στο ίδιο σύνολο τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο)
και β) η συνολική χρονική διάρκεια του ταξιδιού δεν
υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Η έγκριση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αφορά στο θαλάσσιο
σκέλος του ταξιδιού.
4. Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο διαρκεί
περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περι−
λαμβάνει τη διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυ−
μα της ξηράς υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το
ταξίδι αποτελεί μέρος του ιδίου συνόλου τουριστικών
υπηρεσιών (πακέτο), β) ο λιμένας οριστικής αποβίβασης
των επιβατών είναι ο ίδιος με το λιμένα από τον οποίο
αρχικά επιβιβάσθηκαν και γ) κατά τη διάρκεια της πα−
ραμονής των επιβατών στην ξηρά, το πλοίο παραμένει
στο λιμένα ή αγκυροβολεί σε σημείο που καθορίζεται
από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα
ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέ−
τοιος, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Για
το σκοπό αυτόν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Λι−
μενικών Αρχών στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων
θα διανυκτερεύσουν πλοίο και επιβάτες.
Εάν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το
πλήρωμα, κατά τη διανυκτέρευση των επιβατών στην
ξηρά, με τη μεταξύ του πληρώματος και πλοιοκτήτη
καταρτιζόμενη σύμβαση, ρητά προβλέπεται η διασφά−
λιση κατάλληλου καταλύματος για το πλήρωμα από τον
πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, εκτός αν πρόκειται για τον
τόπο κατοικίας του ναυτικού. Ως κατάλληλο κατάλυμα
θεωρείται εκείνο που, ως προς τον κλιματισμό, τους
κοιτώνες, τις κλίνες και τους χώρους υγιεινής, είναι
τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που καθορίζεται από
τις αντίστοιχες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για
την ενδιαίτηση του πληρώματος.
5. α. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια αγκυ−
ροβολούν ή παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών στους χώρους που υποδει−
κνύονται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν
υπάρχει τέτοιος, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής.
β. (i) Σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λει−
τουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των επαγγελμα−
τικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο φορέας διοίκησης
και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατά−
στασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο προϊστάμενος της
αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα
για την αγκυροβολία ή παραβολή ή θέση αναμονής, την
επιβίβαση και την αποβίβαση.
(ii) Προκειμένου για όρμους και ακτές, ο προϊστάμενος
της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής μπορεί, με αιτιολογημένη
απόφασή του για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας ή αδυ−
ναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, να ορίσει ανώτατο
αριθμό επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων που
δραστηριοποιούνται ημερησίως στην περιοχή.
γ. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Λιμενι−
κής Αρχής, η προσέγγιση σε λουτρικές εγκαταστάσεις,
εφόσον υπάρχει ειδικό σημείο/θέση προσέγγισης επαγ−
γελματικών τουριστικών ημερόπλοιων προσδιορισμένο/
νη με σημαντήρες.
6. Για όλα τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
υπό ξένη σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
εφόσον έχουν χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέ−
1534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας μόνο ως προς τον
αριθμό και την ειδικότητα.
7. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου και μέχρι την ολοκλήρωση και τη
θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, ο
πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγ−
γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην
υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου
2, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και συνυποβάλλει: α)
ευκρινή αντίγραφα του πρωτότυπου του Εγγράφου
Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής
Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή της
Άδειας Εκτέλεσης Πλόων και β) βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά
και διαβιβάζονται από τη Λιμενική Αρχή στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται θέματα σχετικά με την προσβασιμότητα
στα άτομα με αναπηρία των ημερόπλοιων και την εκ−
παίδευση του προσωπικού τους σε θέματα σχετικά με
την αναπηρία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 13
1. α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, κα−
θώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για
την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλ−
λεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι
και είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και
τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό
πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παρά−
βαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται
πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ.
γ. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμ−
φωνα με την παρούσα παράγραφο εξαρτάται ιδίως
από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό
επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που
προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα. Τα
πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθμό
Εσόδου.
δ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια
του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται
η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρό−
ντος νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της
προηγούμενης.
ε. Πριν από την επιβολή του προστίμου, η Λιμενική
Αρχή, η οποία διαπιστώνει την παράβαση και συντάσ−
σει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί
πλήρη απόδειξη της παράβασης, καλεί τον παραβάτη
να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε
(5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της κλήσης. Τα
πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του
προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Κατά της
απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η προ−
σφυγή αναστέλλει την εκτέλεση.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), όπως
ισχύει, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευ−
θύνες.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορούν να τροποποιούνται τα
όρια των προστίμων του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1.α. Τα χαρακτηρισμένα ως ναυταθλητικά σκάφη, κάθε
τύπου ιστιοφόρα ή κωπήλατα με ελληνική σημαία, τα
οποία ανήκουν στους αναγνωρισμένους ναυτικούς Ομί−
λους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τους, τα οποία είναι
καταχωρισμένα στα μητρώα αυτών και προορίζονται
αποκλειστικά είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών,
είτε για τη συμμετοχή σε αγώνες, απαλλάσσονται της
φορολογίας που επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυ−
χής βάσει του ν. 27/1975 (Α΄ 77), με την προϋπόθεση της
εγγραφής τους στο Μητρώο του άρθρου 2.
β. Για το χαρακτηρισμό σκάφους ως ναυταθλητικού,
απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομί−
λου ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
από την οποία να προκύπτει ότι χρησιμοποιείται για
εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες.
2. Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας,
καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή
των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασι−
τεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτε−
χνικής αλιείας, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων
και περιορισμών της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη,
τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά
εργαλεία, καθώς και των εποχικών και χρονικών περι−
ορισμών και απαγορεύσεων.
3. Οι επιβάτες των πλοίων αναψυχής μπορούν να
πραγματοποιούν ερασιτεχνικές καταδύσεις αναψυχής,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομο−
θεσίας.
4. α. Η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων ανα−
ψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών
του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου, καθώς και
των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυ−
χής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν
αυτά είναι ασφαλισμένα. Ειδικότερα:
αα. Πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη
των 300 gt υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε
ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6/2012 (Α΄ 7).
ββ. Πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300
gt υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για:
i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επι−
βαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση,
ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1535
ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν.
ii) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και
τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποια−
δήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται
σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό
ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ.
β. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίζεται στην ελ−
ληνική ή αγγλική γλώσσα.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ανωτέρω
ασφαλιστικών ποσών, να καθορίζονται ασφαλιστικά
ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοί−
ου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τα επαγ−
γελματικά τουριστικά ημερόπλοια, εφόσον προεκτεί−
νουν το ταξίδι τους και σε λιμένες της αλλοδαπής και
μεταφέρουν πάνω από δώδεκα (12) επιβάτες, υπάγονται
ως προς την υποχρέωση και τα ποσά ασφάλισης στις
διατάξεις του Κανονισμού (EK) 392/2009 σχετικά με την
ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες με−
ταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος και του
ν. 1922/1991 (Α΄ 15) και του ν. 4195/2013 (Α΄ 211) σχετικά
με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευ−
ών τους (Σύμβαση των Αθηνών, 1974 και Πρωτόκολλο
του 2002 στη Σύμβαση των Αθηνών). Τα επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια με άδεια να μεταφέρουν πάνω
από δώδεκα (12) επιβάτες, τα οποία εκτελούν πλόες κα−
τηγορίας Α και Β, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας
98/18/ΕΚ αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
υπάγονται στις απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου το
αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2016 (κατηγορία Α) και
την 31η Δεκεμβρίου 2018 (κατηγορία Β) αντίστοιχα (άρ−
θρα 2 και 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 392/2009).
5. Ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης αδειοδο−
τημένου τουριστικού λιμένα επιτρέπεται με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή,
να απομακρύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο εγκαταλε−
λειμμένα πλοία αναψυχής και ναυάγια από τη χερσαία
και τη θαλάσσια ζώνη του λιμένα και να τα μεταφέρει
και εναποθέτει σε χερσαίο φυλασσόμενο χώρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ−
σεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
6. Επιτρέπεται η ανέλκυση στην ξηρά και η καθέλκυ−
ση στη θάλασσα των πλοίων αναψυχής του παρόντος
νόμου και των μικρών σκαφών χωρίς να απαιτείται αντί−
στοιχη άδεια από τη Λιμενική Αρχή.
7. Επιτρέπεται η εκναύλωση κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 και επόμενα προκειμένου για πλοίο αναψυχής
για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση.
8. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης, κα−
θώς και ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης που αναφέρονται
στον παρόντα νόμο μπορούν να ενεργούν πράξεις που
αναφέρονται σε αυτόν και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο.
9. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο δεν
εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης του ελάχιστου
αριθμού ημερών ναύλωσης οφείλει να αποδώσει στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής ή Τελωνειακής
Διοίκησης: α) το Φ.Π.Α., για την εισαγωγή ή την από−
κτηση που του αναλογεί και β) τους αναλογούντες
δασμούς και επιβαρύνσεις, το Φ.Π.Α. καθώς και τον ει−
δικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και
λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής.
Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή
του εφοπλιστή πράξη του προϊσταμένου της αρμόδι−
ας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία από την
οποία οφείλονται ο Φ.Π.Α., οι δασμοί και οι φόροι του
προηγούμενου εδαφίου και η οποία κοινοποιείται στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής
Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημε−
ρομηνίας της πράξης της παρούσας παραγράφου και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10.α. Η φορολογητέα αξία των επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει
υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. λόγω παύσης ισχύος της
άδειας του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή παύσης της επαγγελ−
ματικής δραστηριότητας, διαμορφώνεται:
(i) Με βάση την αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο
αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης
ή κατασκευής του, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (ii).
Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω αξία μειώνεται
λόγω παλαιότητας ως εξής:
μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους 20%,
του δεύτερου έτους 25%,
του τρίτου έτους 30%,
του τέταρτου έτους 35%,
του πέμπτου έτους 40%,
του έκτου έτους 45%,
του έβδομου έτους 50%,
του όγδοου έτους 55%,
του ένατου έτους 60%,
του δέκατου έτους 65%,
του ενδέκατου έτους 70%,
του δωδέκατου έτους 75%,
του δέκατου τρίτου έτους 80%,
του δέκατου τέταρτου έτους 85%,
του δέκατου πέμπτου έτους 90%.
Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας λόγω παλαιότητας
υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος από την ημερο−
μηνία έκδοσης του τιμολογίου του ναυπηγείου ή της
επιχείρησης η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει η ακριβής
ημερομηνία ναυπήγησης ή κατασκευής, θα υπολογί−
ζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους ναυπήγησης
ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής, όπως αυτή προ−
κύπτει από οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο
ή έγγραφο εκδοθέν από το ναυπηγείο. Σε περίπτωση
κατά την οποία δεν υφίσταται κάποιο παραστατικό ή
αποδεικτικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η αρ−
χική αξία του πλοίου αναψυχής, αυτή καθορίζεται από
έγγραφη βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος (ΝΕΕ) και
(ii) Με βάση την αξία που προκύπτει από το ασφαλι−
στήριο συμβόλαιο του πλοίου που ισχύει κατά το χρόνο
απαίτησης του φόρου, εφόσον η αξία αυτή είναι μεγα−
λύτερη από την αξία που προκύπτει κατά την εφαρμογή
της περίπτωσης (i). Στην περίπτωση αμφισβήτησης της
ασφαλιζόμενης αξίας, λαμβάνεται υπόψη η μέση αξία
1536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των δύο προηγούμε−
νων ετών.
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται και
για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας και την
επιβολή άλλων φόρων εκτός του Φ.Π.Α. για όλα ανε−
ξαιρέτως τα πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου, τα
οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής
παροχής.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1.α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία δι−
αθέτουν άδειες του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) για τις οποίες,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει
συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευ−
ταία θεώρηση ή η τρίμηνη προθεσμία για την εκπρό−
θεσμη θεώρηση, μπορούν να συνεχίζουν την εκτέλεση
συμβάσεων ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνα). Για το
σκοπό αυτόν, παρατείνεται η ισχύς των αδειών του
προηγούμενου εδαφίου μέχρι την ημερομηνία υποβο−
λής αίτησης για την καταχώριση του επαγγελματικού
πλοίου αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 2.
β. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των
επαγγελματικών πλοίων της περίπτωσης α΄ υποβάλλε−
ται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλή−
ρωση και τη θέση του σε λειτουργία στην αρμόδια Δι−
εύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από τον
πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται
η πρωτότυπη άδεια του ν. 2743/1999, το πρωτότυπο ή
ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου του Ειδικού Εντύ−
που Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου
Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), βεβαίωση η οποία εκδίδεται
από την αρμόδια φορολογική Διοίκηση προς τον πλοιο−
κτήτη ή τον εφοπλιστή, ευκρινές αντίγραφο του πρωτο−
τύπου του εγγράφου εθνικότητας και του Πρωτοκόλλου
Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας
και αποδεικτικό είσπραξης ποσού πεντακοσίων (500)
ευρώ υπέρ του Δημοσίου.
γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4,
για την καταχώριση στο Μητρώο ελέγχεται η εκπλήρω−
ση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημε−
ρών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρίζονται
οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν από την
ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης
της άδειας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνεται ο ελάχιστος
αριθμός των ημερών που ορίζονται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 με αναγωγή στην
πενταετία ή διαφορετικό χρονικό διάστημα κατά το
οποίο ήταν σε ισχύ η άδεια η οποία κατατέθηκε.
δ. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει έλλειμμα ημερών,
αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από τυχόν πλεόνασμα της
αμέσως προηγούμενης πενταετίας. Αν και πάλι προ−
κύπτει έλλειμμα, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου με
αποδεικτικό είσπραξης, ανά ελλείπουσα ημέρα, ποσό
ίσο με διακόσια (200) ευρώ για τα πλοία που εκναυλώ−
νονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ
για όσα εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα ή
είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό
είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ε. Με την καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2
καταργείται η άδεια του ν. 2743/1999. Για το σκοπό
αυτόν εκδίδεται, προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή,
πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνει−
ακής Διοίκησης και στο Μητρώο ΝΕΠΑ (ν. 3182/2003, Α΄
220) για τα πλοία των οποίων η κυριότητα, εκμετάλλευ−
ση ή διαχείριση ανήκει σε εταιρεία αυτής της μορφής.
Στην πράξη αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρισης στο
Μητρώο, η οποία είναι και η ημερομηνία κατάργησης
της άδειας.
στ. Με τη λήξη της προθεσμίας της περίπτωσης β΄
παύει αυτοδίκαια να ισχύει κάθε άδεια της περίπτωσης
α΄ για την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρι−
σης στο Μητρώο. Για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης
παύσης της ισχύος της άδειας εκδίδεται πράξη του προ−
ϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης
και στο Μητρώο ΝΕΠΑ (ν. 3182/2003, Α΄ 220). Στην πρά−
ξη ορίζεται η ημερομηνία της αυτοδίκαιης παύσης της
ισχύος της άδειας, η οποία είναι η επομένη από την ημε−
ρομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της.
2.α. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαθέτουν
άδεια σε ισχύ και στα οποία έχει απαγορευθεί ο από−
πλους λόγω κατασχέσεως, αναστέλλεται η περίοδος
υπολογισμού του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης
από την ημερομηνία επιβολής της απαγόρευσης από−
πλου. Μετά από την άρση της απαγόρευσης απόπλου,
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 6.
β. Τα πλοία της περίπτωσης α΄ επιτρέπεται να κα−
ταχωρίζονται στο Μητρώο μετά από αίτηση του πλοι−
οκτήτη ή του εφοπλιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1. Με την αίτηση
συνυποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου
επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η επιβολή
κατάσχεσης. Σε περίπτωση ελλείψεως των δικαιολογη−
τικών, λόγω της κατάσχεσης κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, αυτά υποβάλλονται αμέσως μετά από την
άρση της.
γ. Το πλοίο καταχωρίζεται από την αρμόδια Διεύθυν−
ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο Μητρώο
ως επαγγελματικό με την παρατήρηση ότι του έχει
επιβληθεί κατάσχεση. Για την καταχώριση στο Μητρώο
υπολογίζονται, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρ−
θρου 4, οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν
από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση της άδειας
του ν. 2743/1999 μέχρι την ημερομηνία επιβολής της
κατάσχεσης. Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνε−
ται ο ελάχιστος αριθμός των ημερών που ορίζονται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
με αναγωγή στο χρονικό διάστημα από την έκδοση ή
την τελευταία θεώρηση της άδειας του ν. 2743/1999 έως
την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης. Αν προκύψει
έλλειμμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 1. Στην πράξη, η οποία εκδίδεται
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου
1, αναφέρεται ότι στο πλοίο έχει επιβληθεί κατάσχεση.
δ. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση καταχώρισης
στο Μητρώο, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της περί−
πτωσης στ΄ της παραγράφου 1.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1537
3. Στην περίπτωση εκούσιας παύσης ή αυτοδίκαιης
παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας, οφεί−
λονται και αποδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης: α) ο Φ.Π.Α. που
αναλογεί στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για την
εισαγωγή ή την απόκτησή του και β) οι αναλογούντες
δασμοί, επιβαρύνσεις και φόροι επί των καυσίμων, λιπα−
ντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους το πλοίο
έτυχε απαλλαγής. Οι οφειλές υπολογίζονται από την
ημερομηνία εκούσιας παύσης ή αυτοδίκαιης παύσης
της άδειας, όπως ορίζεται στην πράξη του προϊστα−
μένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται για το σκοπό αυτόν.
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή για τις άδειες που
καταργούνται λόγω καταχώρισης στο Μητρώο του άρ−
θρου 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους.
4.α. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλι−
στή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου
μπορεί να τροποποιείται, βάσει νεότερων στοιχείων τα
οποία προσκομίζονται μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, η πράξη η οποία εκδόθηκε, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή τις διατάξεις
του ν. 2743/1999, για την εκούσια παύση ή τη διαπίστωση
της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος επαγγελματικής
άδειας.
β. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5)
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
5.α. Η χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελά−
χιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 αρχί−
ζει με την καταχώριση στο Μητρώο. Στην περίπτωση
πλοίου αναψυχής στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση
και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, η χρονική περίοδος
για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών
ναύλωσης του άρθρου 4 αρχίζει από την ημερομηνία
άρσης της κατάσχεσης.
β. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 4 για τα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είναι καταχωρισμέ−
να στο Μητρώο, σε περίπτωση ελλείμματος ημερών, ο
ελάχιστος αριθμός συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνα−
σμα, της αμέσως προηγούμενης πενταετίας ή, αν δεν
έχει συμπληρωθεί πενταετία, του αμέσως προηγούμε−
νου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης
ή τελευταίας θεώρησης της άδειας του ν. 2743/1999, έως
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταχώριση
στο Μητρώο.
6.α. Για τον υπολογισμό τυχόν πλεονάσματος ημερών,
καθώς και για τον υπολογισμό σε περίπτωση τροποποί−
ησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, ως
ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης λαμβάνονται, ανά
πενταετία, οι τριακόσιες (300) ημέρες όταν το πλοίο
αναψυχής εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα,
οι διακόσιες (200) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοί−
αρχο και πλήρωμα και οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες
όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό.
Σε περίπτωση που η άδεια του ν. 2743/1999 ίσχυσε για
διάστημα διαφορετικό από την πενταετία, ο ελάχιστος
αριθμός ημερών ναύλωσης υπολογίζεται ανάλογα.
β. Ως βάση υπολογισμού των ημερών ναύλωσης, στην
περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης ή εκούσιας παύσης της
ισχύος άδειας του ν. 2743/1999, η οποία επέρχεται μετά
από σχετική αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή
ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου,
λαμβάνεται ο αριθμός ημερών της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται
πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία αναφέ−
ρεται η ημερομηνία εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης
της ισχύος της άδειας και η οποία κοινοποιείται στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής
Διοίκησης.
7. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των παραγράφων
3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις
της απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
αριθμ. 3342/01/2004/21.1.2004 (Β΄ 478).
8.α. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία
του Μητρώου του άρθρου 2, τα πλοία αναψυχής, τα
οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτη−
ρισθούν ως επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του πα−
ρόντος νόμου και δεν διαθέτουν άδεια του ν. 2743/1999,
όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1,
εφοδιάζονται προσωρινά από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με άδεια για την
πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4, τα πλοία
αυτά έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών
ναύλωσης. Ο αριθμός των ελάχιστων ημερών υπολογί−
ζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα από την έκδοση
της άδειας ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
καταχώρισης στο Μητρώο με βάση τα οριζόμενα στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
β. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που ορίζε−
ται στην απόφαση με αριθμό 3342/02/2005 (Β΄ 169/2005)
και ισχύει έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης από
τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδο−
τημένο, από αυτούς πρόσωπο, για την καταχώριση του
επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο. Σε περίπτωση
αλλαγής πλοιοκτησίας ή εφοπλισμού ή μεταβολής των
στοιχείων του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που
αναγράφονται στην άδεια θα πρέπει μέσα σε προθεσμία
εξήντα (60) ημερών να προσκομισθεί η άδεια και ευκρι−
νή αντίγραφα των πρωτοτύπων των δικαιολογητικών
από τα οποία αποδεικνύεται η μεταβολή στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για
να σημειωθεί η μεταβολή, διαφορετικά η άδεια παύει
αυτοδίκαια να ισχύει. Η άδεια φυλάσσεται στο πλοίο
και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί.
Για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: α)
αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, β) βεβαίωση η
οποία εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική Διοίκηση
προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, γ) επικυρωμένο
αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας και του Πρω−
τοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού
Ασφαλείας και δ) αποδεικτικό είσπραξης ποσού πεντα−
κοσίων (500) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.
γ. Για την καταχώριση στο Μητρώο εφαρμογή έχουν
οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παραγρά−
φου 1, πλην της προσκόμισης αποδεικτικού είσπραξης
ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Αν η αίτηση δεν υπο−
βληθεί εμπρόθεσμα, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδί−
καια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ΄
της παραγράφου 1.
1538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
δ. Για την καταχώριση στο Μητρώο, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 5 του άρθρου 4, ελέγχεται η εκπλήρω−
ση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημε−
ρών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρίζονται οι
ημέρες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία
έκδοσης της άδειας μέχρι την υποβολή της αίτησης. Αν
κατά τον υπολογισμό προκύψει έλλειμμα ημερών, κατα−
βάλλεται υπέρ του Δημοσίου με αποδεικτικό είσπρα−
ξης, ανά ελλείπουσα ημέρα, ποσό ίσο με διακόσια (200)
ευρώ για τα πλοία που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και
πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ για όσα εκναυλώνονται
χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα ή είναι χαρακτηρισμένα
ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλε−
ται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει πλεό−
νασμα ημερών, αυτό μπορεί να συνυπολογισθεί στην
περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος ημερών κατά τη
λήξη της πρώτης τριετίας από την καταχώριση του
επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο.
ε. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου διατηρείται σε ισχύ, μέχρι την ολοκλήρωση
και θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, η
απόφαση με αριθμό 3342/2/2005 (Β΄ 169/2005) κατά το
μέρος που ορίζει τον τύπο της άδειας επαγγελματικού
πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για
κοινοποίηση και εσωτερική διανομή και η απόφαση με
αριθμό 3342/3/2003 (Β΄ 1111/2003).
στ. Στην περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης
οφείλονται και αποδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες
της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης: α) ο ΦΠΑ
που αναλογεί στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για
την εισαγωγή ή την απόκτησή του και β) οι αναλογού−
ντες δασμοί, επιβαρύνσεις και φόροι επί των καυσίμων,
λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους το
πλοίο έτυχε απαλλαγής. Οι οφειλές υπολογίζονται από
την ημερομηνία παύσης της άδειας, όπως ορίζεται στην
πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται για το
σκοπό αυτόν. Για τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρ−
μόζεται η απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 14.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
1. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται:
α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνο−
λικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που
δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο−
δοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αν η
εταιρεία επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που
αναφέρεται στο άρθρο 1,
ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρι−
σης του καταστατικού στο Μητρώο και η εταιρεία δεν
προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο, ότι απέκτησε την
κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση
πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηρισθεί ως επαγγελ−
ματικό,
στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα εί−
κοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που
έπαυσε να έχει την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή
τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως
επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να χαρακτηρίζεται
ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής, που
η εταιρεία έχει στην κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή
τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από είκοσι
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
διοικητικής πράξης.
Στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ανωτέρω, το χρονικό διά−
στημα αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρό−
κειται για πλοίο αναψυχής υπό ναυπήγηση.»
2.α. Η παρ. 2.α του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιά−
ζονται με ναυτολόγιο οι μηχανότρατες μέχρι 30 κ.ο.χ., τα
ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας,
τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους ως
και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και κάθε άλλο σκάφος
μέχρι 25 κ.ο.χ..»
β. Η παρ. 1.α του άρθρου 5 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Ο χρόνος της ετήσιας άδειας του ναυτικού, όπως
αυτός καθορίζεται εκάστοτε κατά τις κείμενες διατά−
ξεις, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιο−
δοτικού δικαιώματος και για την επαύξηση της σύνταξής
του, μόνο για τις υπηρεσίες που απέκτησε ο ναυτικός
ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος ή με ιδιότητα
που εξομοιώνεται με την ιδιότητα τέτοιου μέλους και
είναι από αυτές που προβλέπονται στον αριθμό 2 του
άρθρου 3 του κ.ν. 792/1978, όπως ισχύει μετά την τρο−
ποποίησή του με το άρθρο 8 του ν. 1085/1980, σε πλοία
με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή μη με το
Ν.Α.Τ., αποκλειόμενης κάθε άλλης υπηρεσίας που λογί−
ζεται ή εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία
ή αποκτήθηκε σε πλοία μέχρι 25 κ.ο.χ. και πλωτά ναυπη−
γήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση αυτή
που αποκτήθηκε σε ρυμουλκά πλοία ως και 25 κ.ο.χ..»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της απόφασης
με αριθμό 3131.4/1/1999 (Β΄ 2000/1999) καταργούνται τα
στοιχεία με αύξοντα αριθμό 25 (άδεια απόπλου υπό ξένη
σημαία) και 55 (άδεια ανέλκυσης ή καθέλκυσης πλοίων
ή πλωτών ναυπηγημάτων).
4. Στο άρθρο 18 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι−
καίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261) προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής:
«3. Ελληνικό πλοίο διαγράφεται επίσης από το αντί−
στοιχο νηολόγιο μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη, λόγω
αλλαγής σημαίας, με την οποία συνυποβάλλονται βεβαι−
ώσεις ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Ν.Α.Τ. και φο−
ρολογικές, τελωνειακές και λοιπές οφειλές σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι
όροι και προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»


Άρθρο 42
1. Περιηγητικά ταξίδια − Κρουαζιέρα
Α. αα. Τα περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) που
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά−
φων 3 και 4 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δίκαιου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο
του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), έχουν αποκλειστικό σκοπό τη
θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω
προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο
περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διά−
φορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για
το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και
την τελική αποβίβαση των επιβατών.
ββ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσε−
ων β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο
επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει το ταξίδι του, εκτός αν
αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων
συμβάντων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υποχρεούται
να ακολουθεί το πλοίο, μπορεί όμως να αποβιβάζεται
από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα
διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα.
Β. αα. Απαραίτητος όρος του ταξιδιού, το οποίο έχει
διάρκεια από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως
και το λιμένα αποβίβασής τους έως σαράντα οκτώ (48)
ώρες, είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα
από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν (κυκλικό ταξίδι).
ββ. Για τα ταξίδια της περίπτωσης α΄ έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ υπό στοιχεία
αα΄ και ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12.
γγ. Όταν η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παρα−
λαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους
είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών επιτρέπεται η
αποβίβαση επιβατών σε λιμένα διαφορετικό από αυτόν
στον οποίο επιβιβάσθηκαν.
δδ. Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και
για ταξίδια που διαρκούν άνω των σαράντα οκτώ (48)
ωρών επιτρέπεται, με έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του
εφοπλιστή, η αποβίβαση των επιβατών σε ενδιάμεσους
λιμένες και η επιβίβασή τους από τον ίδιο ή διαφορε−
τικό λιμένα στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλοίο της ίδιας
εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υφιστάμενη
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δεν είναι επαρκής και β)
το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών
υπηρεσιών (πακέτο).
Γ. αα. Το άρθρο 1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
1. Το δικαίωμα εκτέλεσης περιηγητικών ταξιδιών
(κρουαζιερών) που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο
1552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
165 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, σε πλοία με κοινοτική
σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομι−
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με
σημαία τρίτων χωρών με τις προϋποθέσεις ότι: α) τα
πλοία αυτά έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη
των σαράντα εννέα (49) επιβατών και β) η διάρκεια του
ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως
και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα
οκτώ (48) ωρών. Το ταξίδι έχει αποκλειστικό σκοπό τη
θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω
προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο
περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διά−
φορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για
το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και
την τελική αποβίβαση των επιβατών.
2. Οι όροι ασφαλείας που προβλέπονται στο π.δ.
23/1999 (Α΄ 17), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως
και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία
εκτελούν ταξίδια σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκμεταλ−
λεύεται τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1
ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους
που προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6
του ν. 2399/1996 (Α΄ 90).»
ββ. Στα πλοία της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα−
ραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτω−
σης β΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2.
Δ. Τα επιβατηγά δρομολογημένα πλοία μπορούν να
εκτελούν ταξίδια με ολική ναύλωση για την εξυπηρέτη−
ση οργανωμένων ομαδικών μετακινήσεων, εφόσον δεν
παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομο−
λογίων τους, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας, για τη
δρομολόγησή τους, Αρχής.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα