Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ανά τριετία.

 

Ειδικότερα, ο ελάχιστος αριθμός των ημερών ναύλωσης ορίζεται ως εξής :

α. 105 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχοβ. 75 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχογ. 25 ημέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία, ανεξάρτητα από το εάν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται :α. κατά 5% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 5 ετών

β. κατά 10% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 10 ετών

γ. κατά 15% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 15 ετών

δ. κατά 20% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 20 ετών

Σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης δύνανται να συμπληρώνονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως προηγούμενης τριετίας.

Τις ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί συμβάσεις ναύλωσης παρέχεται η δυνατότητα να ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή (αρ. 9), όμως οι μέρες αυτές δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

 

Με την παράγραφο 3 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται επίσης ότι σε περιπτώσεις μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή όπως απορρέουν από τις διατάξεις του νέου νόμου και αφορούν στη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου έναντι των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών και αφορούν το πλοίο.

Έτσι, για παράδειγμα όταν ένας πλοιοκτήτης μεταβιβάζει το επαγγελματικό του πλοίο αναψυχής σε άλλον υποκείμενο που θα το εκμεταλλευτεί ως επαγγελματικό τουριστικό πλοίο αναψυχής, μεταβιβάζεται επίσης και ο αριθμός των ναύλων που έχει πραγματοποιήσει μέσα σε μια τριετία και ο νέος πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει τον κατώτερο αριθμό των ναύλων μέχρι τη λήξη αυτής της τριετίας.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν αναλογούντες φόροι που προκύπτουν από τη μη συμπλήρωση του αριθμού των ναύλων για την τριετία αυτή αναζητούνται από τον νέο πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η παρ.4 παρέχει τη δυνατότητα για μια φορά την τριετία να παρασχεθεί κατ' εξαίρεση παράταση ενός έτους για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ναύλων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται εκεί.

Σύμφωνα με την παρ. 5, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου Κράτους Μέλους, για τα οποία έχει καταβληθεί ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ή την απόκτηση στη χώρα μας ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., και ο φόρος δεν έχει εκπεστεί ούτε επιστραφεί, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα της αρμόδιας φορολογικής αρχής του κράτους μέλους της Ε.Ε., δεν έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Ως εκ τούτου στην περίπτωση πλοίου που αποκτήθηκε ως ιδιωτικό και καταβλήθηκε ο ΦΠΑ, ενώ δεν εκπέστηκε ούτε επιστράφηκε ο φόρος, εάν μετατραπεί από τον ίδιο τον αποκτώντα το πλοίο σε επαγγελματικό αναψυχής του παρόντος νόμου δεν θα υπάρχει η υποχρέωση συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Εάν στη συνέχεια το μετατρέψει ξανά σε ιδιωτικό δεν έχει υποχρέωση αυτοπαράδοσης και συνεπώς δεν οφείλεται ΦΠΑ (απόφαση ΔΕΕ C-415/98).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα