Πλοία με υποχρέωση ΤΕΠΑΗ

Ολικού μήκους > των 7 μ. ανεξαρτήτου σημαίας, που παραμένουν ή εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα

 • Ιδιωτικά πλοία αναψυχής
 • Επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης του ν. 4256/2014 (Α’ 92)
 • Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014
 • Πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά με το δίκαιο άλλης χώρας και όχι με τις διατάξεις του ν. 4256/2014

 

 

Πλοία χωρίς υποχρέωση ΤΕ.Π.Α.Η

 • Επαγγελματικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου πλην των διατάξεων του ν. 4256/2014
 • Πλοία που έχουν παροπλιστεί ή κατασχεθεί ή χαρακτηριστεί παραδοσιακά ή έχουν τεθεί σε ακινησία η οποία πιστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή
 • Πλοία που βρίσκονται εντός της επικράτειας αλλά εκτός υδάτων π.χ. σε parking σκαφών ή σε ιδιωτικό χώρο, δεν υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η. ως μη ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όμως, μόλις βρεθούν σε αυτά το ΤΕ.Π.Α.Η. θα πρέπει να καταβληθεί κατά τα προβλεπόμενα.

 

 

Υπολογισμός του ΤΕ.Π.Α.Η.

Υπολογίζεται – κατ΄ ελάχιστο– για ένα μήνα, ανεξάρτητα από το διάστημα παραμονής του πλοίου στα ελληνικά ύδατα, εντός του μήνα (π.χ. για πλοίο που εισέρχεται στις 11 Αυγούστου και παραμένει έως την 28η του ίδιου μήνα, θα πρέπει να καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του μηνός Αυγούστου). Για να υπολογιστεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του πλοίου πρέπει να γνωρίζουμε το ολικό μήκος του πλοίου (έως και δύο δεκαδικά ψηφία), όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 Ανά μήνα

 • 7>-8m      16 ευρώ
 • 8>-10m    25 ευρώ
 • 10>-12m  33 ευρώ
 • >12m         8 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο

Τι μπορεί να αφορά η πληρωμή

Η πληρωμή μπορεί να αφορά ένα μήνα, έναν αριθμό μηνών –διαδοχικών ή μη - (π.χ. καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η. Μαΐου, Ιουνίου και Αυγούστου) αλλά και ολόκληρο το έτος (στην τελευταία περίπτωση στο ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται έκπτωση 10%)

 

 

Η πληρωμή του ΤΕ.ΠΑ.Η

Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eTEPAI» που βρίσκεται στη διεύθυνση www.aade.gr/polites/etepai, με την έκδοση και χρήση κωδικού πληρωμής e-Παραβόλου. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό:
⯃ στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί γνωστοποιώντας τον κωδικό πληρωμής e-Παραβόλου (όπως πληρωμή σε κατάστημα ή με την χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα – internet banking, phone banking, ATM, APS).
⯃ στην Τελωνειακή Αρχή, μόνο για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης του Transit Log


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής από την εφαρμογή «eTEPAI» η πληρωμή μπορεί να γίνει:
⯃ στη Λιμενική Αρχή από όλους τους υπόχρεους, ανεξάρτητα αν διαθέτουν Α.Φ.Μ. ή όχι.
⯃ στη Δ.Ο.Υ. από τους υπόχρεους που ήδη διαθέτουν Α.Φ.Μ.

 

 

Χρόνος καταβολής του ΤΕΠΑΗ

Πλοία που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα καταβάλλουν εμπρόθεσμα το ΤΕ.Π.Α.Η. είτε πριν ή το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου τους (π.χ. σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στις 11 Αυγούστου, πρέπει να καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του μηνός Αυγούστου είτε πριν την 11η Αυγούστου είτε, το αργότερο, την 11η Αυγούστου).

Πλοία που παραμένουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα καταβάλλουν εμπρόθεσμα το ΤΕ.Π.Α.Η. πριν την έναρξη του κάθε μήνα παραμονής τους.

 • 10% Έκπτωση: Με την εμπρόθεσμη ετήσια πληρωμή του ΤΕ.ΠΑ.Η., εφόσον η πληρωμή γίνει εντός του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου, ανάλογα με το εάν τα πλοία βρίσκονται ήδη στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή με την ημερομηνία εισόδου τους. 
 • 20% Έκπτωση: Τα ιδιωτικά πλοία (συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας) με ολικό μήκος > 12 μ, δικαιούνται επιπλέον έκπτωση 20% σε περίπτωση παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, για ολόκληρο το τρέχον έτος (απαιτείται η ετήσια εφάπαξ προκαταβολή/καταβολή). Η προϋπόθεση της παραμονής αποδεικνύεται από σχετική Βεβαίωση των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων.
 • 20% + 25% Έκπτωση: Τα επαγγελματικά πλοία με ολικό μήκος πλοίου > 12 μ, δικαιούνται και αυτά την έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής
  επικράτειας για ολόκληρο το τρέχον έτος, καθώς και επιπλέον έκπτωση 25% σε περίπτωση αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης του πλοίου.

Σημείωση:

Όταν ένα πλοίο πληροί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση του συνόλου των εκπτώσεων, αυτές υπολογίζονται σωρευτικά.

 

 

Υπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η.
Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπόχρεα πρόσωπα είναι ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης τους.

Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια υπόχρεα πρόσωπα είναι ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής τους ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους

Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου


Πρόσθετες πληροφορίες
Η έξοδος του πλοίου από τη χώρα οποτεδήποτε πριν τη λήξη ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.

Επανείσοδος του πλοίου στη χώρα ενόσω ισχύει το ΤΕ.Π.Α.Η. δεν δημιουργεί απαίτηση εκ νέου καταβολής του.

Σε περίπτωση που ενώ έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. μεταβληθεί π.χ. ο χρήστης ή ο κάτοχος ή ο εφοπλιστής ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου ή μεταβληθούν τα στοιχεία του πλοίου (π.χ. νηολόγιο, όνομα, κτλ) τηρούνται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις μεταβολές, εάν αυτές αποτυπώνονται σε έγγραφα.

Στην επόμενη πληρωμή θα πρέπει να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e TEPAI» τα ισχύοντα στοιχεία.

Για την έκδοση/θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι απαραίτητη η πληρωμή τουλάχιστον του ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα έκδοσης/θεώρησης του εντύπου. Από εκεί και στο εξής θα πρέπει να καταβάλλεται το ΤΕ.ΠΑ.Η. κατά τα προβλεπόμενα. Για την έκδοση του Transit Log απαιτείται ομοίως η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.

 

Κυρώσεις και πρόστιμα

Η διαπίστωση από τα ελεγκτικά όργανα της μη καταβολής ή μερικής καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. ή λήψης έκπτωσης που ο υπόχρεος δεν εδικαιούτο, επιφέρει, εκτός της υπόχρεωσης καταβολής του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η., και επιβολή προστίμου ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου, ως εξής:

 

7 μ.< ολικό μήκος πλοίου ≤ 8 μ.: πρόστιμο 190 €
8 μ. < όλικό μήκος ≤ 10 μ.: πρόστιμο 300 €
10 μ. < ολικό μήκος ≤ 12 μ.: πρόστιμο 400 €
Ολικό μήκος > 12 μ.: πρόστιμο 1.100 €


Έως την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου. Η πληρωμή πρέπει να διενεργηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών απο τη διαπίστωση της παράβασης. Το πλοίο υποχρεούται σε ΤΕ.Π.Α.Η. ακόμα και για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε απαγόρευση απόπλου (για οποιοδήποτε λόγο).

Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο/επιβολή προστίμου είναι οι Λιμενικές, Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές και μικτά κλιμάκια αυτών.

Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου μέσω της εφαρμογής «eTEPAI» αποδεικνύονται με την επίδειξη του κωδικού πληρωμής e-Παραβόλου και της απόδειξης
πληρωμής.

Σε περίπτωση πληρωμής σε Λιμενική ή Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή, η πληρωμή αποδεικνύεται από τα έγγραφα που χορηγούνται από τις ανωτέρω Αρχές.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα