Συνοπτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως εξής τα βήματα για την αγορά ενός σκάφους:

 

 

 • Αρχική επίσκεψη στο σκάφος από τον ίδιο τον αγοραστή

 

 • Συμφωνία για την τελική τιμή μεταξύ αγοραστή και πωλητή, με την επιφύλαξη για επιτυχημένη δοκιμή στην θάλασσα/sea trial και θετική επιθεώρηση/survey, από επιθεωρητή εφόσον αποφασίσει να το αγοράσει. Τυχόν φθορές λόγω ηλικίας και συνήθους χρήσης του σκάφους δεν τεκμαίρουν απαραίτητα, ζημιές

 

 • Κατάρτιση προσυμφώνου / ΜΟΑ από τον δικηγόρο του αγοραστή, που υπογράφεται από πωλητή και αγοραστή. Περιγράφεται σε αυτό όλη η διαδικασία, τα απαραίτητα έγγραφα, οι δεσμευτικοί χρόνοι, η πραγματοποίηση sea trial και επιθεώρησης, οι τυχόν ειδικοί όροι και φυσικά τα στοιχεία, σκάφους, πωλητού και αγοραστού

 

 • Καταβολή της συμφωνηθείσας προκαταβολής από τον αγοραστή, συνήθως το 10% επί της συμφωνηθείσας τελικής τιμής, η οποία και κρατείται από τον οριζόμενο στο ΜΟΑ, Μεσεγγυούχο. Αυτή ακολουθεί τους όρους του υπογεγραμμένου ΜΟΑ

 

 • Επιθεώρηση / survey του σκάφους από επιλεγμένο από τον αγοραστή επιθεωρητή. Αν το σκάφος είναι μέσα στον νερό τότε η ανέλκυση/καθέλκυση και η μεταφορά βαρύνουν τον αγοραστή

 

 • Δοκιμή στην θάλασσα / sea trial: Πραγματοποιείται με την παρουσία του αγοραστή, του επιθεωρητή και του μηχανικού που θα έχει επιλέξει. Αν το σκάφος είναι εκτός νερού τότε τα έξοδα μεταφοράς και καθέλκυσης/ανέλκυσης βαρύνουν τον αγοραστή

 

 • Έλεγχος από τον δικηγόρο του αγοραστή, όλων των εγγράφων του σκάφους που περιγράφονται στο ΜΟΑ, για την εγκυρότητά τους και την λήψη όλων των αναγκαίων, για την ορθή μεταβίβαση κυριότητος του σκάφους, πιστοποιητικών

 

 • Υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού Bill of Sale, από τον αγοραστή και τον πωλητή, με τις προβλεπόμενες επικυρώσεις

 

 • Ολοκλήρωση της μεταβίβασης του σκάφους, όπου παρίστανται ο αγοραστής και ο πωλητής ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν επικυρωμένη εξουσιοδότηση από αυτούς

 

 • Εξόφληση της αγοράς του σκάφους όπου ο αγοραστής δίνει οδηγίες στην τράπεζά του, για να εμβάσει στον πωλητή την στιγμή του κλεισίματος, το υπόλοιπο της τιμήματος αγοράς -αφαιρουμένης της προκαταβολής, στον λογαριασμό που ορίζεται από τις οδηγίες του πωλητή. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα τραπεζικής επιταγής. Για να γίνει η παράδοση του σκάφους και των προβλεπομένων εγγράφων θα πρέπει ο αγοραστής να έχει λάβει το πλήρες τίμημα από τον αγοραστή

 

 • Φυσική παράδοση του σκάφους στον αγοραστή και υπογραφή από τον αγοραστή και τον πωλητή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής του σκάφους

 

 • Άμεση ασφάλιση του σκάφους από τον νέο ιδιοκτήτη

 

 • Διαγραφή του σκάφους από τα Ελληνικά Νηολόγια -εφόσον απαιτείται. Ο πωλητής ή ο εκπρόσωπος του πωλητή θα μεταβεί στο Μητρώο σκαφών και θα υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαγραφή του σκάφους από την Ελληνική σημαία 

 

Σημείωση:

Φυσικά δεν επιθυμούμε να υποκαταστήσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία των Δικηγόρων και των Επιθεωρητών, τους οποίους και θα πρέπει να συμβουλεύεστε σε κάθε βήμα και ενέργεια που αφορά την ολοκληρωμένη μεταβίβαση του σκάφους

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα