Προσφορά για ένα μεταχειρισμένο σκάφος

Η καλύτερη λύση, πριν να κάνετε προσφορά για ένα σκάφος, είναι να το επισκεφθείτε ή/και να προβείτε σε ένα “short inspection”/σύντομη επιθεώρηση από κάποιον εξειδικευμένο επιθεωρητή. Αν όμως, πρόκειται να ταξιδέψετε για να δείτε το συγκεκριμένο σκάφος, θα προβείτε σε έξοδα και επένδυση χρόνου. Εμείς, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας για μία ρεαλιστική προσφορά, με την επιφύλαξη επιτυχούς δοκιμής στη θάλασσα και επιτυχούς επιθεωρήσεως (οι συνήθεις φθορές, λόγω ηλικίας και χρήσης του σκάφους δεν στοιχειοθετούν απαραίτητα και ζημιά). Εμείς θα συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη την προσφορά σας, και αν υπάρξει προφορική συμφωνία, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην επιθεώρηση. Παραμένουμε, φυσικά, στην εκτίμησή, ότι η καλύτερη λύση είναι η επίσκεψή σας στο σκάφος, έτσι ώστε να έχετε μία πρώτη, προσωπική εικόνα για την κατάστασή του. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης ενός σκάφους αναψυχής;

 Από την προσφορά για την αγορά ενός σκάφους και την αποδοχή της, μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Η πιο κοινή πρακτική στην Ελλάδα, είναι ο διορισμός ενός δικηγόρου ή διεκπεραιωτού με εμπειρία στις διαδικασίες μεταβίβασης και κτήσης σκαφών. Ο δικηγόρος θα συντάξει το προσύμφωνο (ΜΟΑ), θα ελέγξει τους τίτλους του σκάφους, θα εξετάσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον πωλητή πριν και μετά το κλείσιμο, θα ελέγξει για τυχόν δάνεια, βάρη, υποθήκες, προσημειώσεις, δεσμεύσεις κ.α. Θα εκτελέσει την διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης και θα ελέγξει για την διαγραφή από τα νηολόγια (εφόσον απαιτείται).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

ΦΠΑ στα σκάφη αναψυχής

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες για τον ΦΠΑ ενός σκάφους:

 

Ι) Αν ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής αποκτηθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λογικά ο εφαρμοστέος ΦΠΑ θα έχει καταβληθεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Αν δεν έχει καταβληθεί για κάποιο λόγο, τότε υπολογίζεται επί της τιμής αγοράς του σκάφους, με βάση τις καταρτισθείσες λίστες, οι οποίες συνυπολογίζουν την παλαιότητα του σκάφους. Η μη καταβολή του προβλεπομένου ΦΠΑ, πέραν της συγκεκριμένης υποχρέωσης, συμπαρασύρει πρόστιμα και προσαυξήσεις.

II) Ένα επαγγελματικό σκάφος, νόμιμα δεν καταβάλει τον ΦΠΑ. Υπάρχουν κάποια επαγγελματικά σκάφη που έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ, συνήθως γιατί αρχικά ήταν ιδιωτικά. Αν αποκτηθεί ένα επαγγελματικό σκάφος - με μη πληρωμένο ΦΠΑ, από άτομο ή νομικό πρόσωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η συναλλαγή θα πρέπει να θεωρείται ως ενδοκοινοτική και την υποχρέωση για την καταβολή του ΦΠΑ την αναλαμβάνει ο αγοραστής.

III) Αν ο αγοραστής του σκάφους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ( πχ. ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία κλπ), τότε, σε επαγγελματικό σκάφος που δεν έχει καταβάλει τον ΦΠΑ δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του (εφόσον έχουν εκτελεστεί σωστά οι ναύλοι μέχρι την ημέρα διαγραφής του από τα νηολόγια). Στην περίπτωση εξωκοινοτικού αγοραστή, διενεργείται εξαγωγή του σκάφους εκτός ΕΕ, και υφίσταται η υποχρέωση, πέραν των άλλων, της διασάφησης εξαγωγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Ποια είναι η διαδικασία της αγοράς ενός σκάφους αναψυχής;

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα βήματα για την αγορά ενός σκάφους ως εξής:

Επιθεώρηση του σκάφους από τον αγοραστή.

Συμφωνία για την τελική τιμή μεταξύ αγοραστή και πωλητή, με την επιφύλαξη για μία επιτυχημένη δοκιμή στην θάλασσα/sea trial και θετική επιθεώρηση από επιθεωρητή. Τυχόν φθορές λόγω ηλικίας και συνήθους χρήσης του σκάφους δεν τεκμαίρουν απαραίτητα, ζημιές.

Κατάρτιση προσυμφώνου (ΜΟΑ) από δικηγόρο, που υπογράφεται από πωλητή και αγοραστή. Περιγράφεται σε αυτό όλη η διαδικασία, τα απαραίτητα έγγραφα, οι δεσμευτικοί χρόνοι, η πραγματοποίηση sea trial και επιθεώρησης, οι τυχόν ειδικοί όροι και φυσικά τα στοιχεία, σκάφους, πωλητού και αγοραστού.

Καταβολή της συμφωνηθείσας προκαταβολής από τον αγοραστή, συνήθως το 10% επί της τελικής συμφωνηθείσας τιμής, η οποία και κρατείται από τον οριζόμενο, στο ΜΟΑ, τριτεγγυητή (δικηγόρο ή broker). Αυτή ακολουθεί τους όρους του υπογεγραμμένου ΜΟΑ.

Επιθεώρηση του σκάφους από τον επιλεγμένο, από τον αγοραστή επιθεωρητή. Αν το σκάφος είναι μέσα στον νερό τότε η ανέλκυση/καθέλκυση και η μεταφορά βαρύνουν τον αγοραστή.

Δοκιμή στην θάλασσα/sea trial. Αν το σκάφος είναι εκτός νερού τότε τα έξοδα μεταφοράς και καθέλκυσης/ανέλκυσης βαρύνουν τον αγοραστή.

Έλεγχος από τον δικηγόρο του αγοραστή, όλων των εγγράφων του σκάφους που περιγράφονται στο ΜΟΑ, για την εγκυρότητά τους και την λήψη όλων των αναγκαίων, για την ορθή μεταβίβαση κυριότητος του σκάφους, πιστοποιητικών.

Υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, Bill of Sale, από τον αγοραστή και τον πωλητή, με τις προβλεπόμενες επικυρώσεις.

Ολοκλήρωση της μεταβίβασης του σκάφους, όπου παρίστανται ο αγοραστής και ο πωλητής ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον έχουν επικυρωμένη εξουσιοδότηση από αυτούς. Ο αγοραστής δίνει οδηγίες στην τράπεζά του, για να εμβάσει στον πωλητή την στιγμή του κλεισίματος, το υπόλοιπο της τιμήματος αγοράς-αφαιρουμένης της προκαταβολής, στον λογαριασμό που ορίζεται από τις οδηγίες του πωλητή. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα τραπεζικής επιταγής.

Φυσική παράδοση του σκάφους στον αγοραστή και υπογραφή από τον αγοραστή και τον πωλητή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής του σκάφους.

Άμεση ασφάλιση του σκάφους από τον νέο ιδιοκτήτη.

Διαγραφή του σκάφους από τα Ελληνικά Νηολόγια (εφόσον προβλέπεται). Ο πωλητής ή ο εκπρόσωπος του πωλητή και του αγοραστή θα μεταβούν στο Μητρώο σκαφών και θα υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαγραφή του σκάφους από την Ελληνική σημαία.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Αν ένα σκάφος έχει τραπεζικό δάνειο;

Το νομικό τμήμα της συγκεκριμένης Τράπεζας, ετοιμάζει μετά από αίτημα του δικηγόρου του πωλητή και την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων, μία επιστολή/βεβαίωση, που ουσιαστικά αναφέρει πως θα λάβει κατευθείαν από τον αγοραστή το ακριβές ποσόν που της αναλογεί, κατά την ημέρα της μεταβίβασης, και ότι κατόπιν αυτού παραιτείται κάθε περαιτέρω απαιτήσεως και αίρει κάθε δέσμευση. Η διαδικασία είναι πολύ συνηθισμένη για τους δικηγόρους που έχουν εξειδίκευση στο yachting.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Πως μπορεί να οριστεί μία ρεαλιστική τιμή για ένα σκάφος;

H Alvea Yachts διενεργεί, σε διαρκή βάση, προσαρμοσμένες έρευνες στην παγκόσμια αγορά του yachting, και για όλα τα σκάφη αναψυχής που της έχουν αναθέσει προς πώληση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την ακριβέστερη δυνατή ενημέρωση και συμβουλή για την πραγματική δυνατότητα να πωληθεί το σκάφος σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μία ρεαλιστική τιμή πώλησης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εικόνα του ανταγωνισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μία τέτοια τιμή πώλησης, συνήθως φέρνει αποτελέσματα μέσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, αν ένα σκάφος μείνει για πολύ καιρό προς πώληση, συνήθως δημιουργείται η εικόνα στους αγοραστές, πως κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει με αυτό. Τέλος η λογική του να μπαίνει μία υψηλή τιμή/εκτός αγοράς και να περιμένουμε να έρθει μία καλή προσφορά, απλά δεν λειτουργεί πλέον, αφού η προσφορά σκαφών, διεθνώς, είναι τεράστια και κανείς δεν θέλει να χάνει τον χρόνο του. Αυτό προκύπτει άλλωστε από τα σχεδόν μηδενικά emails που λαμβάνονται για τέτοια σκάφης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η συμβουλή μας προς τον πωλητή είναι να το αποσύρει για ένα διάστημα, και να το επαναφέρει όταν πραγματικά θα έχει αποφασίσει να πουλήσει το σκάφος του.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Γιατί με την Alvea Yachts;

Η διαδικασία της πώλησης ή της αγοράς ενός σκάφους αναψυχής απαιτεί πολύ χρόνο, χρήμα, προσοχή και ενέργεια. Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά προσφέρει μεγάλο αριθμό σκαφών προς πώληση, πολλά από αυτά δεν αποτελούν πραγματική ευκαιρία. Μακρόχρονες χωρίς αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις, απογοητευτική κατάσταση των σκαφών, κρυμμένα εμπόδια (προσημειώσεις, υποθήκες, δεσμεύσεις κλπ) συχνά δημιουργούν μία απογοήτευση στον αγοραστή. Η Alvea Yachts, επιλέγει τα σκάφη που θα προωθήσει προς πώληση, απορρίπτοντας κάποια που τις προτείνονται, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήριά που έχει θεσπίσει. Επισκέπτεται αυτά που θα προτείνει, καταγράφει λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την γενική τους κατάσταση, τα φωτογραφίζει και συγκεντρώνει όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά. Φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον επιθεωρητή που θα του αναθέσετε να ελέγξει στην κάθε λεπτομέρεια το σκάφος και ο οποίος πιθανόν, να εντοπίσει σημεία που χρήζουν λεπτομερούς και σε βάθος ανάλυσης. Η συμβουλή μας είναι για κάθε σκάφος που θα αποφασίσετε να αγοράσετε, να αναθέσετε έναν έμπειρο επιθεωρητή την λεπτομερή επιθεώρησή του. Eίμαστε κοντά σας για να σας κατευθύνουμε στις αρτιότερες τεχνικές και νομικές ενέργειες για την ασφαλή απόκτηση ενός σκάφους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Πως διασφαλίζεται η πραγματική κατάσταση ενός σκάφους;

H Alvea Yachts θα σας παράσχει κάθε διαθέσιμη πληροφορία, φωτογραφίες και θα σας προτείνει επαγγελματίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε ένα σκάφος. Συμβουλή μας, όμως, είναι να αναθέσετε την διενέργεια μίας ενδελεχούς επιθεώρησης του σκάφους που σας ενδιαφέρει, σε έναν έμπειρο επιθεωρητή της αρεσκείας σας. Αυτός θα πρέπει να εξετάσει κάθε λεπτομέρεια του σκάφους και να επιστρέψει σε εσάς με ένα αναλυτικό survey report, όπου θα περιγράφει την γενική εικόνα τους σκάφους αλλά κάθε σημείο που χρήζει της προσοχής σας. Και φυσικά ο επιθεωρητής, με την παρουσία εξειδικευμένου μηχανικού θα επιθεωρήσει την ορθή λειτουργία του σκάφους και όλων των συστημάτων του, κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής πλεύσης/sea trial. Τότε θα μπορείτε να αισθάνεστε βέβαιοι ότι έχετε χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσον για να γνωρίσετε το νέο σας σκάφος από νωρίς, σε βάθος. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

QA photo